Aurora Polaris
Aurora Polaris Exhibition
Moscow 5 February 2022